Osnovne aktivnosti i procedure remontovanja armature

Remontovanje regulacionih, zapornih ventila i zasuna podrazumeva niz aktivnosti i operacija kako bi nakon obavljenog remonta ili reparacije armature ona obezbeđivala bezbednu regulaciju fluida kroz cevovode.
Prvi korak pre demontaže ventila je provera da li je ventil pod pritiskom odnosno potrebno je prekinuti i isprazniti dovod vode, pare itd. kroz liniju gde se nalazi ventil.

Demontaža ventila u zavisnosti od spoja na cevovod, vrši se ako je ventil zavaren za cevovod onda se samo nadgradnja demontira i vrši se defektaža kućišta, sedišta, vretena i zaptivnih elemenata.

U većini slučajeva kad je ventil spojen prirubnicama na liniju onda se ceo ventil sa kućištem i nadgradnjom demontira i njegova defektaža, remontovanje ili sanacija se vrši u radioničkim uslovima.

Veoma bitno je obaviti defektažu tj vizuelnu i propusnu kontrolu ventila, ustanoviti oštećenost i doneti odluku da li se ventil može remontovati u smislu obezbeđenja kvaliteta sanacije oštećenja ili u smislu ekonomske isplativosti i u tom slučaju je bolje zameniti ga novim.

Osnovne aktivnosti kod remontovanja ručnih ventila su:
– Demontaža svih elemenata ventila ( vreteno, zaptivni elementi, stop biksna, svi zavrtnjevi,…),
– Detaljno čišćenje delova,
– Vizuelni pregled i evidentiranje oštećenja,
– Mašinska obrada sedišta ventila, zamena zaptivnih delova, eventualna obrada na strugu, zamena oštećenih zavrtnjeva,
– Pakovanje, podmazivanje i montaža ventila,
– Funkcionalna proba.

Pravilno remontovana odnosno reparirana armatura garantuje bezbednu manipulaciju ,regulaciju i pouzdan rad sistema u kome je ona ugrađena.

Remont ručne zaporne i regulacione armature